Giá thép xây dựng đã tăng khoảng 200-300đ/kg so với cuối tháng 2

Giá thép xây dựng đã tăng khoảng 200-300đ/kg so với cuối tháng 2

Giá thép xây dựng đã tăng khoảng 200-300đ/kg so với cuối tháng 2